English العربیه اردو
 
جمعه / 10 مرداد 1393 / 2014 August 01
تعداد بازديد : 3169
 زندگي نامه محمد پيامبر(ص)
نويسنده  :  خانم كران آرمسترانگ مترجم: كيانوش حشمتي


مولف در اين فصل با طرح يك مسأله كه در غرب از اسلام به عنوان دين خشونت ياد مي كنند، به نقد آن پرداخته و آن را وارونه نگري محض دانسته است.10 مضاف بر اين كه وي در اين موضوع اسلام و مسيحيت را نيز با هم مقايسه مي كند و رسانه هاي گروهي و صاحب نظران غربي را به چالش مي كشاند و به نقد آنان مي پردازد.

*************************************************

درباره مؤلف كتابپيش از آن كه بخواهيم كتاب حاضر را معرفي كنيم، ابتدا گزارش مختصري از زندگي نويسنده فرزانه آن ارائه كنيم. پيش تر بايد يادآور شويم كه كتاب حاضر پرفروش ترين كتاب سال آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر بوده و بارها به چاپ رسيده است.

بانو كران آرمسترانگ1 از برجسته ترين تفسيرگران دين در جهان انگليسي زبان است. او هفت سال راهبه كليساي كاتوليك بود. پس از ترك راهبگي، در سال 1969 در دانشگاه هاي آكسفورد و لندن در زمينه ادبيات كلاسيك مدرن تحصيل كرد. سپس چندين برنامه تلويزيوني درباره پولس رسول و تاريخ كليسا تهيه نمود. (خداشناسي از ابراهيم تاكنون، كرن آمسترانگ، ص8 مقدمه مترجم.)

آرمسترانگ درباره اديان و مباني مطالعات بسيار كرده است تا اديان ابراهيمي را بهتر از گذشته بشناسد و به گوهر مشترك آنها دست يابد و اين اديان را به جهانيان نيز بشناساند. آرمسترانگ بر آن بوده تا بنياد مشترك دين هاي سامي را بيابد و از اين رهگذر ميان آنها پلي بزند. اين بنياد مشترك، از ديد او «پيام مهر و محبت» اين اديان است. او به ويژه بر پيام عدالت خواهانه اسلام تأكيد دارد كه در غوغاي جنگ و ستيزها و بنيادگرايي هاي غربي و شرقي از چشم ها پنهان مانده است. از همين رو است كه مركز اسلامي جنوب كاليفرنيا كوشش هاي او را در شناساندن چهره مردمي و برابري طلبانه اسلام ستوده است. (همان، ص 89).آثار كرن آمسترانگ:كتاب هايي كه تاكنون از او به چاپ رسيده است به شرح ذيل مي باشد:

«زبانه هاي آتش»، «جنگي از نوشته هاي ديني و شاعران»، «از در تنگ با آغاز جهان»، «انجيل به روايت زن»، «جنگ مقدس»، « صليبيان و تأثيرشان در جهان امروز»، «عارفان انگليسي سده چهاردهم»، «زندگي نامه محمد پيامبر(ص)»، «خداشناسي از ابراهيم تاكنون (كه تاكنون به شانزده زبان ترجمه شده است)» و «نبرد در راه خدا.»موضوع كتابموضوع اين كتاب زندگي نامه پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله است. هدف نويسده از نوشتن كتاب حاضر، شناساندن سيماي واقعي حضرت محمد(ص) و بيان حقايق مربوط به آن حضرت براي مغرب زمينيان است. نويسنده در مقدمه به داستان سلمان رشدي اشاره كرده كه پيامبر اسلام در آن داستان به صورت فردي مرتد و ضددين معرفي شده و لذا آن كتاب باعث خشم مسلمانان شده است. و نيز در آن مقدمه به حادثه 11 سپتامبر اشاره رفته است مبني بر اين كه آن حادثه دستاويزي بر تعصبي جلوه دادن اسلام بود و بهانه اي براي برانگيختن اين كه اسلام دين ترور، قتل و وحشت است. از نظر آنان، اسلام ذاتاً ديني مداراناپذير و متعصب بوده و حساسيت مسلمانان در مورد سيماي پيامبرشان در كتاب سلمان رشدي نيز امري بي مورد و غيرمنطقي است. اين در حالي است كه آرمسترانگ در صدد بيان حقايقي است كه در پس اين اتهامات قرار دارد.

اين كتاب داراي دو مقدمه، يكي مربوط به نويسنده و ديگري مربوط به مترجم است. و نيز داراي ده فصل بوده كه به شرح ذيل مي باشد:فصل اول: محمد(ص)، دشمننويسنده در فصل اول به تعصبات قرون وسطي و تفكرات دوران صليبي و افسانه هاي توهين آميز درباره محمد(ص) و اسلام اشاره كرده كه حضرت محمد(ص) را به عنوان فردي ضدفرهنگ ديني و دشمن تمدن معرفي مي كند و همين روش تحقيرآميز اروپائيان نقش مهمي در بيگانه ساختن جهان اسلام از غرب به جاي گذاشت.فصل دوم: محمد(ص)، انسان الهينويسنده در فصل دوم پيامبر اسلام را بزرگ ترين نابغه طول تاريخ بشريت دانسته و از وي به عنوان يكي از پيچيده ترين انسان هاي مخلوق خداوند ياد مي كند. حسن ختام فصل دوم به يكي از نكات برجسته هدف حضرت محمد(ص) كه همان جداسازي دين خود از ساير اديان است اشاره مي كند و از دستاورد عظيم حضرت در دوران بت پرستي و جاهليت و در جامعه اي كه فقط خشونت و شهوت و قدرت پرستي حكمفرما بود، ياد مي كند.فصل سوم: جاهليتهمانطور كه از عنوان فصل پيداست، اين فصل به دوران جاهليت و اعتقادات اعراب جاهلي اشاره كرده كه جايگاهي براي مسائل ديني قائل نبودند. و نيز در نظام قبيله اي عرب ها، افراد هيچ جايگاهي براي خود نداشته و جنگ خوني و قبيله اي (انتقام گيري) و وحشيگري از خصوصيات بارز آنان بوده است. همانطور كه هر قبيله اي كشته شدن فردي از قبيله خود را تنها با كشتن فردي از قبيله مقابل جبران مي كرد.2 در بخش آخر فصل به اوضاع ديني قبايل عرب جاهلي اشاره شده كه دينشان شرك و بت پرستي و اعتقاد به جن و تعدد خدايان و... بود. علاوه بر آن گروهي از عرب ها بدون پيوستن به يهود و مسيحيت پيرو دين حضرت ابراهيم (حنيفيه) بودند.3فصل چهارم: وحيفصل چهارم به موضوع وحي پرداخته و ضمن اشاره به وقايع دوران زندگي پيامبر اسلام (قبل از بعثت) و زمان بعث از «تحنث» به عنوان يك قدرت ماوراء طبيعت و مافوق تفكر و تصور بشر ياد مي كند؛ تا جايي كه حضرت محمد(ص) مي گويد: «من هيچ گاه پيام وحي را دريافت نكرم مگر آنكه تصور مي كردم بخشي از روحم از من جدا مي شد.»فصل پنجم: بشارت دهندهمؤلف فصل پنجم را با عنوان «بشارت دهنده» آغاز كرده است و به ارسال 124000 پيامبر از جانب خدا اشاره كرده است. مؤلف هدف از رسالت محمد(ص) را فقط يك بشارت دهنده (نذير) ذكر كرده، بلكه قرآن خلاف ادعاي مؤلف را ثابت مي كند و پيامبر اسلام را منجي انسان ها و نجات دهنده از ظلمت ها و تاريكي ها معرفي نموده و وي را مبعوث شده براي تمامي جهانيان معرفي مي كند. در جايي ديگر آمده است: وقتي محمد(ص) مأموريت خود را آغاز نمود، فردپرستي شديدي بر اخلاقيات اجتماعي مردم سايه انداخته بود. قرآن تمثيل زيبايي از اين تفكر را در رابطه با روز قيامت نمايان مي سازد و دليل پيروزي پيامبر اسلام (ص) را امداد الهي و حق گويي و حق خواهي و عمل به حق و فضايل اخلاقي بسيار نيكو و وجود دعوت توحيدي آن حضرت در سرشت و فطرت مردم مي داند.4فصل ششم: آيه هاي شيطانيفصل ششم با عنوان آيه هاي شيطاني است كه از نظر متفكران و محققان غربي آياتي به داستان آيات شيطاني ربط داده مي شود. داستان بنابر روايت ابن سعد و طبري اين گونه نقل شده است كه در مقطعي خاص شيطان در دريافت وحي محمد(ص) دخالت مي كند و دخالت آن در سوره نجم بوده كه براساس اين داستان، حضرت محمد(ص) احساس مي كند كه دو آيه بر او نازل شده و سه خداي لات و عزي و منات به عنوان رابط بين خداي واحد و مردم مي توانند مورد پرستش قرار گيرند. اين داستان داراي سند معتبر نبوده و با نص آيات قرآن منافات دارد.5فصل هفتم: هجرت، راه جديدفصل هفتم كتاب به سال هجرت پيامبر (ص) اختصاص يافته است كه مولف در طي آن رنج هاي پيامبر را بازخواني مي كند ضمن اين كه به نقش ياران برجسته پيامبر نيز اشاره مي كند و در مواضعي به بررسي آيات قرآن از نقطه نظرات مختلف مي پردازد.6 نكته ديگري كه در اين فصل مورد توجه قرار گرفته مسأله معراج پيامبر است كه چگونگي انجام آن مورد سؤال و تأمل نويسنده قرار گرفته است. او در اين زمينه ديدگاه هاي مختف را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده است. ضمن اين كه اين واقعه را با حوادث مشابه در ساير اديان مقايسه مي كند. معراج در واقع به پيامبر فهماند كه او بيشتر از يك آگاه كننده عادي است به رغم آن كه همانند ساير انسان ها در روي زمين راه مي رود و زندگي مي كند.7

نكته خيلي مهمي كه در همين فصل مورد توجه قرار گرفته ازدواج هاي پيامبر(ص) است كه مؤلف نگرش هاي رايج در مغرب زمين راجع به اين قضيه را به شدت نقد مي كند. مؤلف داشتن زنان متعدد را از نقطه نظر سنتي و وضع اجتماعي عصر پيامبر مورد توجه و ارزيابي قرار داده است: اين بسيار نادرست است كه تصور كنيم پيامبر(ص) بدون در نظر گرفتن شخصيت خود و صرفاً براي لذت بيشتر، يك باغ بهشتي در روي زمين براي خود ساخته بود. برعكس، تعداد زنان زياد او نوعي رحمت الهي به شمار مي رفت.8مؤلف در ادامه به تحليل زيبايي شناختي مسئله تعدد زوجات پيغمبر اكرم مي پردازد و اتهام شهوت گرايي نسبت به پيامبر(ص) را نقد و نفي مي كند و ثابت مي كند كه هيچ دليل و انگيزه اي وجود ندارد تا پيامبر اسلام(ص) به خاطر زيبايي ظاهري و لذت پرستي با زنان متعدد ازدواج كرده باشد، زيرا بخش قابل توجهي از زنان پيامبر (ص) از نعمت زيبايي برخوردار نبودند. پس توجيهي ندارد كه پيامبر(ص) به سبب لذت خواهي با آنها ازدواج كرده باشد.9فصل هشتم: جنگ مقدسفصل هشتم كتاب به جنگ مقدس اختصاص يافته است. مولف در اين فصل با طرح يك مسأله كه در غرب از اسلام به عنوان دين خشونت ياد مي كنند، به نقد آن پرداخته و آن را وارونه نگري محض دانسته است.10 مضاف بر اين كه وي در اين موضوع اسلام و مسيحيت را نيز با هم مقايسه مي كند و رسانه هاي گروهي و صاحب نظران غربي را به چالش مي كشاند و به نقد آنان مي پردازد.11فصل نهم: صلح مقدسفصل نهم فصل متناظر فصل هشتم است. اگر در فصل نهم جنگ مقدس طرح شده در فصل نهم صلح مقدس مورد توجه قرار گرفته است. مولف بر اين باور است كه نگرش پيامبر(ص) عوض شده بود لذا در صدد بود تا با همه كساني كه زماني با آنان از در جنگ وارد شده بوده از در صلح وارد شود. او در اين فصل صلح هاي پيامبر(ص) از جمله صلح حديبيه را مورد توجه قرار داده است.فصل دهم: وفات پيامبر(ص)فصل دهم كتاب به وفات پيامبر(ص) مربوط است. مولف به مناسبت، جامعه اي را كه پيامبر(ص) ساخته مورد توجه قرار داده است و اعمال و رفتار ديني مسلمانان را بازخواني كرده است.

4/5 امتياز (4)
نظرات
نام : امير
نام خانوادگي : ملا امير
نشاني پست الكترونيكي : Saze.khoda@yahoo.com
شرح : با عرض سلام و خسته نباشيد ممنون ميشم يك جلد با فورمت پي دي اف برام ارسال كنيد. خدا خيرتون بده
نام : محمد
نام خانوادگي : شهبازي
نشاني پست الكترونيكي : mehransh61@gmail.com
شرح : لطفا يك جلد را براي من بفرستيد
نام : سيد مبين
نام خانوادگي : سادات
نشاني پست الكترونيكي : sayedmobin@yahoo.com
شرح : سلام ميخواهم كتاب زندگي نامه محمد (ص) را در افغانستان داشته باشم از براي از طريق انترنت بفرستيد ممنون خواهم شد تشكر
نام : محمد حسن
نام خانوادگي : گودرزي
نشاني پست الكترونيكي : mggoudrzi@yahoo.com
شرح : ازشما تشكر ميكنم
نام :
نام خانوادگي :
نشاني پست الكترونيكي : bohloolvand@yahoo.com
شرح : بسم الله الرحمن الرحيم باسلام و احترام ، لطفا بفرماييد كتاب زندگي نامه محمد پيامبر(ص) به نويسندگي خانم كران آرمسترانگ و به زبان انگليسي را در ايران و در آلمان چگونه و از كجا مي توان تهيه كرد آيا سايت هايي هست كه اين كتاب را براي كساني كه در آلمان هستند ارسال كنند با آرزوي توفيق الهي
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
گزارش تصويري 
راهپيمايي روز جهاني قدس در ايران
كاريكاتور 
سكوت مجامع بين الملل در كشتار غزه
معرفي كتاب 
در خط آتش
اخيرا كتاب در خط آتش نوشتة پرويز مشرف در كابل چاپ و منتشر شده است. اين كتاب را كه يك افغان به نام سيد هارون يونسي به دري ترجمه كرده است، با كيفيت عالي از سوي مطبعه ...
گزارش
تك تيرانداز رژيم صهيونيستي به قتل ۱۳ كودك فلسطيني فقط در يك روز افتخار مي كند+تصوير
يكي از تك تيراندازهاي رژيم صهيونيستي با انتشار تصوير خود، به كشتن ۱۳ كودك فلسطيني در طول يك روز افتخار كرد.
پايان نامه
تاثير حادثه 11 سپتامبر بر استراتژي سياست خارجي ايالات متحده ، (با تاكيد بر خاورميانه و افغانستان)
اين پايان نامه به فرضيه هاي زير مي پردازد: الف) بعد از فروپاشي شوروي رهيافت امنيتي در سياست خارجي آمريكا از سطح ...